"เพราะคุณภาพชีวิตที่ดี... เริ่มจากความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพ"